Jeżeli jesteś pracodawcą to zapewne wiesz, że ciążą na Tobie obowiązki wynikające z Ustawy – Kodeksu Pracy ( art.229) m.in. w zakresie zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przez tzw. podstawową jednostkę medycyny pracy, którą jesteśmy.

Taką opiekę przeprowadza się na podstawie umowy o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 12 Ustawy o Służbie Medycyny Pracy. Badania te nie muszą być dla Państwa przykrym obowiązkiem, jeśli powierzycie je naszemu Ośrodkowi.

Wykaz badań z zakresu medycyny pracy i profilaktyki:

 1. Badanie wstępne
 2. Badanie okresowe
 3. Badanie kontrolne
 4. Badanie kierowców, w tym badania do świadectwa kwalifikacyjnego
 5. Badania profilaktyczne kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych
 6. Badania profilaktyczne kandydatów i studentów szkół wyższych i doktoranckic
 7. Badania pracowników ochrony fizycznej i technicznej
 8. Badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach gdzie występuje narażenie na promieniowanie jonizujące
 9. Inne badania, np. kursy operatorów wózków widłowych, suwnic itp.
 10. Badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (dawniej książeczka sanepidowska) – zgodnie z Ustawą o Chorobach Zakaźnych
 11. Udział lekarza w komisji BHP.
 12. Wizytacja lekarska lub lekarsko – pielęgniarska w zakładzie pracy
 13. Dobór okularów do pracy przy komputerze oraz wydanie stosownego zaświadczenia o potrzebie ich stosowania.

Przepisy zobowiązujące pracodawcę do wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników to:

 1. Kodeks pracy.
 2. Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1998 roku Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96 z 1997 roku poz. 593), z późniejszymi zmianami.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332), z późniejszymi zmianami.
 4. Ustawa o transporcie drogowym
 5. Ustawa o kierujących pojazdami

W tych dokumentach możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje o wymaganych badaniach profilaktycznych oraz ich zakresie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZAWARTE W PODANYCH ŹRÓDŁACH A DOTYCZĄCE WIĘKSZOŚCI ZAKŁADÓW PRACY:

 • Pomiędzy pracodawcą a wykonującą badania podstawową jednostką medycyny pracy, musi być zawarta specjalna umowa (art.12 Ustawy o służbie medycyny pracy) . Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.
 • Pracodawca kieruje pracowników na badania wydając im skierowanie na badania profilaktyczne – wstępne, okresowe lub kontrolne.
 • Badanie lekarskie można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy na skierowaniu jest informacja o występujących czynnikach szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy, które zostały wymienione w Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332), z późniejszymi zmianami. Brak tych informacji uniemożliwia przeprowadzenie badania.
 • Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu od pracodawcy, lekarz ustala zakres badań dodatkowych konsultacji lekarskich i psychologicznych niezbędnych do prawidłowej oceny predyspozycji zdrowotnych pracownika na konkretnym stanowisku pracy.
 • Następnie lekarz medycyny pracy analizuje w/w badania i konsultacje i przeprowadza badanie własne i podejmuje decyzję co do zdolności do pracy osoby badanej , po czym wydaje zaświadczenie orzekające o zdolności pracownika do pracy na określonym stanowisku.
 • Wszyscy lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy są zarejestrowani w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy.
 • Również wszystkie tzw. jednostki medycyny pracy są zarejestrowane w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy.
 • Zatem badania przeprowadzone bez umowy, bez informacji o występujących czynnikach szkodliwych i uciążliwych w świetle obowiązujących przepisów, są badaniami nieważnymi!
 • Każdy pracodawca, niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników, zobowiązany jest zapewnić im profilaktyczną opiekę zdrowotną.
 • Badanie z zakresu medycyny pracy to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku.

RODZAJE BADAŃ

 1. Badania wstępne:
  wykonują kandydaci do pracy na określonym stanowisku pracy przed podjęciem pracy.
  Zmiana stanowiska pracy:
  Wykonują ci pracownicy, którzy kierowani są na nowe stanowisko pracy lub pracują na dotychczasowym stanowisku, ale zostaje ono rozszerzone o dodatkowe czynności.
  Takie badanie jest traktowane jako badanie wstępne , gdyż mogą na nich występować nowe zagrożenia i pod ich kątem sprawdza się przydatność zdrowotną do ich wykonywania.
 2. Badania okresowe:
  wykonują pracownicy, którym kończy się ważność badań wstępnych lub poprzednich okresowych
 3. Badania kontrolne:
  Po okresie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni pracodawca kieruje na badanie, podczas którego lekarz medycyny pracy orzeka, czy przebyta choroba nie zdyskwalifikowała pracownika do pracy na stanowisku zajmowanym przed chorobą.
  Pracownik jest zobowiązany wówczas do przedłożenia lekarzowi medycyny pracy zaświadczenia wydanego przez lekarza leczącego z informacją o rodzaju przebytego schorzenia, czasie trwania choroby oraz czy leczenie zostało zakończone.
  Jeśli choroba była związana z koniecznością leczenia szpitalnego- wskazane jest przedłożenie wypisu szpitalnego.
  Brak w/w informacji uniemożliwia właściwą ocenę stanu zdrowia i tym samym prawidłową ocenę możliwości wykonywania pracy dotychczasowym stanowisku pracy.
 4. Badania osób posiadających rentę lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
  Osoba badana zobowiązana jest do przedłożenia lekarzowi medycyny pracy zaświadczenia wydanego przez lekarza leczącego z informacją o przyczynach niepełnosprawności lub renty.
  Brak w/w informacji uniemożliwia właściwą ocenę stanu zdrowia i tym samym prawidłową ocenę możliwości wykonywania pracy danym stanowisku pracy.

Wszystkie badania z zakresu medycyny pracy przeprowadza nasza Poradnia Medycyny Pracy w jednym miejscu i najczęściej w ciągu jednego dnia, niezależnie od rodzaju stanowiska pracy.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 17:00

Zaświadczenia po przeprowadzeniu badań

Badania kończą się wydaniem zaświadczenia w 2 egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz przeznaczony dla pracodawcy,
 • drugi dla pracownika – pracownik zatrzymuje go dla siebie.

Umowa może zawierać informację o sposobie przekazywania zaświadczeń lekarskich pracodawcy, po przeprowadzeniu badania – najczęściej robi to osoba badana.

ODPŁATNOŚĆ ZA BADANIA

Badania profilaktyczne są odpłatne, nie są w jakimkolwiek zakresie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ich koszty ponoszą pracodawcy. Oczywiście wszelkie wydatki poniesione z tytułu opieki profilaktycznej nad pracownikami pracodawca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu Cennik badań dostępny jest w rejestracji Podmiotu Leczniczego i oczywiście w umowie między zakładem pracy a jednostką służby medycyny pracy/lekarzem lub przychodnią. Koszty badań zależą od konieczności wykonania badań i konsultacji w zależności od występujących na stanowisku pracy czynników szkodliwych i uciążliwych.

Pracodawco! Zadbaj o zdrowie swoich pracowników!

Warunki środowiska pracy mogą stać się przyczyną utraty zdrowia Państwa pracowników. Można temu zapobiec poprzez regularne przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników, począwszy od chwili jego zatrudnienia aż do zakończenia umowy o pracę. Zgodnie z prawem obowiązek zapewnienia takich badań spoczywa na pracodawcy. Zdrowy personel to mniej zwolnień lekarskich, większa wydajność pracy, mniejsza rotacja na stanowiskach pracy, mniej roszczeń o odszkodowania, co oznacza większe zyski Państwa firmy. Nie każda osoba może pracować na każdym stanowisku pracy ze względu na stan zdrowia. Zatrudnienie osób cierpiących na niektóre schorzenia na stanowiskach pracy o określonych narażeniach zawodowych może pogłębiać istniejące choroby. Istnieją również takie stanowiska pracy, na których mogą być zatrudnione osoby o określonych predyspozycjach fizycznych lub psychicznych. Profesjonalna opieka w naszych poradniach pozwoli Państwu dobrać pracowników odpowiednich pod względem zdrowotnym na stanowiska pracy w Państwa firmie. Zachęcamy Państwa do zawierania umów w tym zakresie z naszą przychodnią.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wykonujemy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy. Zajęcia teoretyczne i praktyczne są przeprowadzane przez lekarza i lic. ratownika medycznego. Po przeprowadzeniu wykładu przechodzimy do części praktycznej polegającej na wyćwiczeniu zagadnień omawianych teoretycznie.

Wykonujemy zalecane szczepienia ochronne dla narażonych grup zawodowych

Badania profilaktyczne na własny wniosek
Podstawa prawna: rozporządzenie MZ z dnia 21 czerwca 2010r, w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U Nr 113, poz. 758).

Kto może je wykonać?

 • osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek lub osoba z nią współpracująca
 • osoba wykonująca prace na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem pracy nakładczej
 • rolnik indywidualny
 • były pracownik oraz osoba, która wykonywała pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub osoba, która pozostawała w stosunku służbowym